USB-104-IHUB
USB Hub
Beschreibung

4-Port USB Hub, isoliert

Schnittstelle
  • USB
Ports
  • 4
Isolation
  • Ja